Ettevõtliku eluhoiaku kujundamine- väljakutse või võimalus?

Milline on Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetanud noor?

Meie kooli õppetegevuse eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine. Soovime näha noori, kelle silmis on sära ning südames piiritu avastamis-ja tegutsemishimu. Meie fookuses on õpilaste harimine selliselt, et nad mõistaksid maailmas toimuvaid muutusi, suudaks nendega kohanduda ja kujundada meie tulevikku. Selleks, et suudaksime kooliperega ühiselt neid eesmärke täita on oluline süsteemselt ja teadlikult kooli õppetegevust selles suunas arendada. Üks strateegiline võimalus selleks on teha seda läbi haridusprogrammi Ettevõtlik Kool, kelle põhimõtted ja õpikäsitus on sarnane meie kooli omale.

Miks just Ettevõtlik Kool?

Ettevõtlik Kool on Ida-Virumaalt alguse saanud haridusprogramm, mille tegevus on suunatud iseseisva ja ettevõtliku hoiaku kujundamisele, arendades õpilaste otsustusvõimet ja ärgitades tegutsemishimu. Ettevõtlikku õpet rakendatakse võrgustiku koolides süsteemselt läbi TULEM-i põhimõtete.

TULEM on ettevõtliku õppe tööriist, mis aitab tundi üles ehitada ja läbi viia. Tegemist on akronüümiga, mille igal tähel on tähendus:

Tunneme rolle ja koostööd – ettevõtlikus õppeprotsessis on igal protsessis osalejal täita kokkulepitud ja aktsepteeritud roll. Rollide täitmisel toetatakse teineteist aktiivselt ning tehakse selleks koostööd.

Usaldame vastutust – õppijal on reaalne vastutus õppeprotsessis ning ta mõistab, et valikud toovad kaasa tagajärgi.

Lõimume eluga – kaasame õppetöösse kooliväliseid partnereid, et saaksime teada, mida õpituga päriselt peale hakata.

Evime kogemusi – õppijal on õpitu praktilise rakendamise kogemused, nii positiivsed kui ka negatiivsed. Teeme päris asju kogukonna heaks.

Mõõdame mõju – õppeprotsessis toimib pidev tagasiside õppeprotsessi osaliste vahel nii õppijalt õpetajale kui ka vastupidi.

Ettevõtliku õppe rakendamiseks on kaardistatud ettevõtluspädevuse mudel ja valdkonnad, mida on oluline õpilastes süsteemselt arendada. Ettevõtluspädevuse arendamisel on fookus suunatud neljale erinevale aspektile:

1.) sotsiaalsete protsesside juhtimine;

2.) väärtusloome ja lahenduste leidmine;

3.) teadmised keskkonnast ja nende rakendamisoskus;

4.) enesejuhtimine.

Milliseid ettevõtluspädevusi näeme olulisena noortes arendada ja miks?

Näeme olulisena, et õpilane omandab oskused teha koostööd, suhelda erinevate inimestega, neid kaasata ja üheskoos põnevaid projekte algatada. Neid oskusi saab õpetaja ainetunnis väga edukalt toetada, märksõnadeks õpilaste aktiivsus, gruppides töötamine ja õpilaste julgustamine.

Väärtusloome ja probleemide lahendamine on oluline nii tänapäeva kui tuleviku maailmas. Olla loov erinevatele olukordadele lahenduste leidmisel, hinnates kriitiliselt enda rolli ja tegevuste tagajärgi. Kuidas aga jõuda selleni, et õpilane jõuab teadusmõistelise mõtlemiseni? Tavamõistetes kodeerib õpilane saadud infot toetudes üpriski palju tajudele ja kogemusele. Meie eesmärk on aga, et gümnaasiumiõpilane õpib lisaks tavamõistelisele kogetavale maailmale ka teadusmõisteliselt mõtlema, mis võimaldab tal “näha nähtamatut”. Selleks tuleb õpetada õppekavas olevaid teemasid integreeritumalt, haarates laiemat nähtuste hulka.

Teadmised keskkonnast ja nende rakendamisoskus eeldab, et noorel inimesel on lisaks finants- ja turualased teadmised, arusaamine sellest, kuidas keskkond meid mõjutab ning oskus neid teadmisi päriseelulistes situatsioonides rakendada.

Tänapäeva muutuvas maailmas üks kõige olulisem oskus õppija jaoks on oskuslik enesejuhtimine. Siia kategooria alla kuulub veel emotsioonidega toimetulek, metatunnetus, autonoomne motivatsioon ja arenguuskumused. Näiteks saab õpetaja toetada õpilase autonoomse motivatsiooni kujunemist teda õpiprotsessi kujundamisesse kaasates, õpitavaid teemasid elulähedaselt ja tähenduslikult edasi andes ning tagades igaühele võimaluse kogeda eduelamusi. Õppimise kontekstis on erinevatest uuringutest teada, et õpilased, kes tunnevad õppimisest suuremat rõõmu on ühtlasi rohkem valmis pühenduma ja saavutavad pikas perspektiivis ka paremaid õpitulemusi.

Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi baas-ja rakenduskoolitus Kohtla-Järve Gümnaasiumis 25.08.2020, koolitaja Heidi Uustalu

Meie eesmärk Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitumisel on toetada meie noortes ettevõtliku ehk tahan-suudan-teen eluhoiaku kujunemist.

Meie võtame väljakutse julgelt vastu ja loome meie noortele parimad võimalused!