Fenomenil põhinev õpe ja koolimess Kohtla-Järve Gümnaasiumis

2.-6. märtsini toimus Kohtla-Järve Gümnaasiumis vahenädal, mille raames praktiseerisid õpilased ja õpetajad esmakordselt fenomenil põhinevat õpet. Meie kooli õppe-ja kasvatustegevuse fookusesse on seatud noorte harimine selliselt, et nad mõistaksid maailmas toimuvaid muutusi, suudaks nendega kohanduda ja kujundada meie tulevikku. Näeme, et õppimine on efektiivne just siis, kui see toimub tähendusliku ja eesmärgipärase tegevuse kaudu ning seab õpilaste huvid ja vajadused õppimise keskmesse. Õpilane ja õpetaja on õppeprotsessis koostööd tegemas ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid omandatakse integratiivsel moel.

Fenomenil põhineva õppe rakendamine on üks õppekava väljund, läbi mille toetame tuleviku noorte kujunemist ennastjuhtivaks, ettevõtlikuks ja kriitiliseks mõtlejaks. Eesmärk on panna õppija aktiivse uurija rolli, kes läbi uute kogemuste hindab, analüüsib ja konstrueerib ise uusi teadmisi ning oskusi.

Vahenädal algas kõigi gruppide jaoks võimalusega valida enda jaoks vastav fenomen, mida soovitakse uurima asuda. Õpilaste jaoks olid avatud järgmised teemad:

maailma lõpp;
“vanast uus” taaskasutus;
Z põlvkonna võimalused;
mis värvi on kliima neutraalsus?;
kuldlõige;
põlevkivi;
inseneeria – muutes maailma;
Kohtla-Järve 50 aasta pärast;
liikumise kunst;
võim ja vastutus;
tuleviku disain.

Õpetajad olid õppeprojektid ettevalmistanud nii, et iga teema lõimis vähemalt neljas erinevas õppeaines käsitletavat. Näiteks projektis võim ja vastutus, mis oli avatud G3 õpilastele, uuriti poliitilisi utoopiaid ideaalsest ühiskonnast, Euroopa ajaloosündmuste mõju tänase poliitika tekkele ning võimulolijate vastutust. Projekti lõimiti ajalugu, ühiskonnaõpetust, etenduskunste, kirjandust, psühholoogiat ja võõrkeeli, mille eesmärgiks oli keeruliste süsteemide mõistmine, mis ületaks üksikute õppeainete piirid.

Õppetegevuste fookus oli kogu nädala kestel suunatud ise õppimisele, loomisele ja avastamisele. Seepärast võttis iga grupp ette õppekäigu, mille raames külastati erinevaid töötubasid, linnavalitsusi, uudseid projekte, ülikoole ja palju muud, mis andis praktilise sisendi igaühe projekti väljundini liikumisel.

Vahenädala õppetegevused kulmineerusid reedel, mil avasime kõigile huvilistele koolimessi, kus õpilased tutvustasid, millise tulemuseni ühise õppetööga jõuti. Kolme tunni jooksul presenteerisid õpilased enda projekte kooli aatriumis õpetajatele, kaasõpilastele ja külalistele ning Ernst Öpiku auditooriumis toimusid akadeemilised esitlused, mida kuulajad said reaalajas Sli.do keskkonnas tagasisidestada. Kõik õpilased olid protsessi kaasatud ja põnevil kuulama ning saama osa ka teiste õpikogemustest.

Taaskord kogesime kuivõrd ühtselt, aktiivselt ent samas omanäoliselt suudab Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolipere koos õppimise ja õpetamise tavapäraseid dimensioone uutesse kaugustesse laiendada.

Vahenädala koolimess aatriumis
Projektide esitlused Ernst Öpiku auditooriumis

Pilte vahenädala koolimessist leiate meie kooli facebooki lehelt.