KJG Aasta 2021 Õpetaja, Kolleeg ning Kohtla-Järve Aasta Gümnaasiumiõpetaja

Kohtla-Järve Gümnaasiumi Aasta õpetaja 2021 – reaalainete õppetooli juhataja ning matemaatikaõpetaja Maarika Virkunen. Palju õnne!

On inimesi, kes teevad rohkem kui neilt oodatakse. Maarika Virkunen on töötanud Kohtla-Järve Gümnaasiumis selle loomisest alates ning teinud pühendunult tööd matemaatikaõpetaja ja reaalainete õppetooli juhatajatana. Maarikat iseloomustab äärmiselt suur pühendumus oma tööle, empaatiavõime ja suurepärane läbisaamine kolleegide ning õpilastega. Õpetajana nõudliku, ent abivalmis, mõistva ja inimliku inimesena, on ta pälvinud õpilaste seas austuse ja lugupidamise. Õppetoolijuhatajana on Maarika pannud tööle ühtselt toimiva ja kokkuhoidva meeskonna, kes töötab ühiste eesmärkide nimel koostöiselt ja üksmeelselt. Kooli arendustegevuses on Maarika kandmas võtmerolli uudsete ideede ja innovatsiooni valdkonnas.

Kool tänab ja tunnustab, palju õnne!

Kohtla-Järve Gümnaasiumi Aasta kolleeg 2021 – humanitaarainete õppetooli juhataja, ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Kaire Jõe.

Kaire Jõe on töötanud Kohtla-Järve Gümnaasiumis selle loomisest alates ning kasvanud kiiresti üheks kooli alustaladest. Kaire väärtused on selged ja arusaadavad – Eesti vabaduse, riigi ja rahva ajaloo õiglane käsitlemine läbi tänapäevase ausa vaate on tema aukohus ja ülesanne, mille ta on endale võtnud. Õpetaja ja humanitaarainete õppetooli juhina on ta pälvinud kolleegide ja õpilaste usalduse. Kairet saadab alati nakatav heatujulisus koos äärmiselt omapärase huumoriga, millest arusaamine võib osutuda teinekord väljakutseks, kuid on pigem lõõgastavaks vahepalaks, mis rikastab koolipäeva. Et Kaire on pälvinud tunnustuse “Aasta kolleeg”, on sama loomulik kui see, et homme hommikul tõuseb päike Idast.

Kool tänab ja tunnustab, palju õnne!

“Kohtla-Järve Aasta õpetaja 2021” kategooria võitja Aasta gümnaasiumiõpetaja – Anne Mari Roost.

Anne Mari Roost on paistnud eriliselt silma kooli väärtuste kandmisega, toetanud õpilaste individuaalset ja sotsiaalset arengut ning aidanud kaasa koolis sõbraliku ja meeldiva õpikeskkonna loomisele.

Anne Mari Roost on Kohtla-Järve Gümnaasiumi loodusainete õppetooli juht ja bioloogiaõpetaja. Lisaks põhiaine õpetamisele on ta õppetooli juhataja ning meditsiinimooduli juht, õpetades sissejuhatust psühholoogiasse, rakendusbioloogiat, ökoloogiat, esmaabi ning anatoomia ja füsioloogia kursuseid.

Lisaks koolis töötamisele kandideeris Anne Mari 2021. aasta kevadel Tartu Ülikooli doktorantuuri haridusteaduste valdkonnas, soovides siduda oma doktoritöö loodusainete õpetamisega gümnaasiumiastmes, uurides õpilaste motivatsiooni ja kaasatust bioloogias ning keemias.

Oma eeskujuga on Anne Mari  õpilaste innustav loovuse arendaja.

Anne Mari rakendab oma töös ka diferentseeritud lähenemist õpiväljundite saavutamiseks, hinnates õpilase motivatisiooni ja võimekust.

Õpetaja Anne Mari on õpetajana noortekeskne, mõistev, ent nõudlik. Suure loodushuvilise ja matkajana viib ta meelsasti läbi õppeprotsessi väljaspool õpperuume ja koolimaja, suhtudes õppeprotsessi loovalt ja innovaatiliselt. Anne Mari soovib erineva tasemega õpilasi suunata mõistma õppimise olemust ning toetada õppima õppimist. empaatiavõimeline ning samas lahke. Oma isikliku eeskujuga on ta pälvinud nii õpilaste kui kogu koolipere sügava lugupidamise ja austuse.

Kool tänab ja tunnustab, palju õnne!