Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpetajad pälvisid Virumaa Haridusseltsi tunnustused

Virumaa Hariduse Selts andis 23. veebruaril Kohtla-Järvel Taltech Virumaa Kolledžis üle eesti keele ja eesti keeles õpetamises väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpetajatele tunnustused. Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpetajad pälvisid tunnustused: kategoorias Eesti keele õpetaja – II koht, õpetaja Katre Sosi; kategoorias Eesti keele sõber – II koht, õpetaja Ainikki Seppar; kategoorias Eesti keeles õpetav aineõpetaja – tunnustuskiri, õpetaja Mikk Antsov. Palju õnne, kallid õpetajad! #VallutaHomne

Ainikki Seppar – eesti keele sõber Ainikki Seppar on rõõmsameelne ja noor õpetaja, kes oskab noortega leida ühise keele ja suhtlustasandi. Rääkides ise nii eesti kui ka vene keelt, on ta mitmeti eeskujuks just Ida-Virumaa noortele. Eesti noortele on ta eeskujuks ja inspiratsiooniks oma vene keele oskusega ning vene kodukeelega noortele eeskujuks enda hea eesti keele oskusega. Temaga suheldes saab selgeks, et keel on kõigest vahend ja võimalus omavaheliseks koostööks ja ägedate asjade elluviimiseks. Ta on alati entusiastlik ja abivalmis ning teeb oma tööd südamega. Kuna Ainikki on ka tantsuõpetaja, siis õpetab ta ka eesti keelt läbi kehakeele ja liikumise, muutes nii keele omandamise mänguliseks ja huvitavaks ning näidates, et ka keeleõpe võib olla kehaline kogemus. Ainikki Seppar, noor inimene, kes lõpetas gümnaasiumi ja läks kaugemale õppima, naasis ometi pärast ülikooli lõpetamist koheselt kodukohta Ida-Virumaal – täitma missiooni ja kodanikukohust – harima noori ja lähendama erinevaid kuultuure, keeli ja rahvaid koos selgepiirilise riigiidentiteedi kandmisega.

Mikk Antsov – eesti keeles õpetav aineõpetaja Mikk Antsov on doktorikraadiga füüsik, kellel on vaatamata oma noorusele pikk kogemus Eesti teadusmaailmas tegutsemisel. Oma kogemused ja teaduslikust mõtteviisist kantud väärtused on ta kaasa võtnud Kohtla-Järve Gümnaasiumisse. Võib öelda, et vaatamata Kohtla-Järve Gümnaasiumis töötatud lühikesele ajale, on Mikk Antsov osutunud karismaatiliseks ja õpilaste poolt hinnatud õpetajaks. Õpetajana on Mikk Antsov autoriteet, kes peab lugu heast huumorist ja kasutab igat võimalust korraldada koolis erinevaid ainealaseid sündmusi ning innustab õpilasi neist osa võtma. Ühtlasi edendab ta koolis IT valdkonda. Näiteks distantsõppe alguses võttis Mikk initsiatiivi ja muutis kõik projektorite tahvlid selliseks, et õpetajad saaksid neid kasutada graafikalaudadena. Mikk haarab initsiatiivi ning on üks Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolielu eestvedajatest, julgustades siinseid õpilasi elus kõrgete eesmärkide poole püüdlema ning endast ja teistest lugu pidama. Vene keelt mitte kõneleva inimesena on Mikk Antsov leidnud innustavaid ja leidlikke lahendusi valdavalt vene emakeelega ja kesiselt eesti keelt valdavate õpilastega kontakti ja usalduse loomisel läbi aineõppe. Ausa ja otsekohese, kuid samas ka nii õpetamisse kui oma ainesse kirega suhtuv õpetaja on võitnud õpilaste ja kolleegide usalduse ning pälvinud kooli alustala kui väärtuste kandja staatuse.

Katre Sosi – eesti keel teise keelena õpetaja Katre Sosi on innovaatiline ja mitmekülgne õpetaja, kelle eesmärgiks on õpilaste igakülgne innustamine ja motiveerimine. Katre jaoks on õpilased ja nende areng esikohal ning selle jaoks leiab ta tänapäevaseid ja innovaatilisi viise, muutes õppimise õpilase jaoks nauditavaks ja lõbusaks. Katre tegeleb igapäevaselt eesti keele süvaõppe mooduli õpilastega ehk õpilastega, kelle senine eesti keele tase pole olnud piisavalt hea, et kõigist erinevatest ainetest kohe hästi aru saada. Läbi oma tundide toetab ta õpilaste sõnavara arengut, tehes koostööd erinevate aineõpetajatega, et õpilasi spetsiifilisteks ainetundideks eelnevalt ette valmistada. See eeldab väga head koosööd kolleegidega, mis ongi Katrel samuti õnnestunud suurepäraselt. Katre Sosi julgustab õpilasi suuliselt end väljendama, et õpilased oskaksid ja julgeksid end ise aidata ka siis, kui nad end keeleliselt niivõrd enesekindlana parasjagu ei tunne. Samas oskab Katre hoida tasakaalu ka grammatika ja kirjaliku eneseväljenduse vahel, et õpilaste keeleoskus areneks mitmesuunaliselt. Tema tundides valitseb alati heatahtlik ja humoorikas meeleolu ning ta oskab luua keeleõppeks turvalise õpikeskkonna, kus õpilane saab ja julgeb katsetada ning ei karda eksida, luues samas enda ja õpilaste vahele usaldusliku suhte. Ta on õpetaja, kes tajub erinevatest rahvustest keele- ja kultuuritaustaga õpilaste vajadusi ja innustab neid eesti keelt õppima koos selle laiema tähenduse mõistmisega. Katre õpetajatöö väärib tunnustust ja ühiskondlikku märkamist, sest ta teeb oma tööd suure hinge ja pühendumusega.