Reaal-ja loodusteadused

Reaal- ja loodusteaduste valikmoodul on eelkõige kriitilise mõtlemisvõime arendamisele suunatud moodul, kus lisaks tugevatele baasteadmistele reaal- ja loodusainetes keskendutakse terava mõtlemis- ja analüüsivõime arendamisele oma teadmiste kasutamisel. 

Õppe põhirõhk on matemaatika ja loodusainete süvendatud ning praktilisel õppimisel – õpilane ei õpi ainult klassiruumis, vaid tegutseb laboris, õues, ettevõtetes, muuseumides ja muudes dünaamilist õppetööd võimaldavates õpikeskkondades. Olulisel kohal on info kriitilise hindamise ja sidusa rakendamise võime, põhjendamisoskus, suutlikkus näha ja arvestada erinevaid mõjutegureid vaadeldavate nähtuste ja protsesside juures ning pakkuda välja uusi nutikaid lahendusi. 

Teaduspõhine lähenemine, analüüsivõime arendamine ja praktiline suunitlus aitavad õppijal kujuneda nutikaks konstruktiivseks mõtlejaks ja tulevikulahenduste loojaks, kes ühtlasi suudab käsitleda kaasaegseid tehnoloogiaid, orienteeruda informatsiooniallikates ning on edukas ja veenev oma seisukohtade kommunikeerimisel.

Mooduli eesmärk:  Arendada nutikaid tulevikutegijaid, kes suudavad oma tugevat teadmistepagasit targalt, praktiliselt ja uusi lahendusi loovalt rakendada. 

Valdkonnad: Reaal- ja loodusteadused, nende praktilised käsitlused; jätkusuutlikud ja nutikad tulevikulahendused. 

Edasiõppimisvõimalused: Reaal- ja loodusteadustel baseeruvaid erialasid pakkuvad ülikoolid nii Eestis kui välismaal

Mart Noorma

Milrem Robotics’i teadus- ja arendusdirektor, TÜ kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor

“Reaalained on kõige alus ja väga olulised. Need aitavad ümbritsevat maailma paremini mõista. Väga paljud põnevad ja hea palgaga töökohad vajavad korralikke eelteadmisi matemaatikast ja teistest reaalainetest. Reaalainete õppimine arendab mõistust ja aitab treenida keeruliste probleemide lahendamist. Aga et elus edukas olla, tuleb lisaks reaalainetele õppida ka palju teisi olulisi asju nii sotsiaal- kui ka humanitaarvaldkonnast.”