Digisüsteemid

Digisüsteemide moodul keskendub kolmele suunale: digitehnoloogiad, programmeerimine ja targad süsteemid. Mooduli eesmärk on arendada loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset käsitlusviisi lahendades erinevaid IT-valdkonna ülesandeid. Kursustel omandab õpilane rakenduste loomise põhimõtted, modelleerimise, algoritmimise ja programmeerimise alused, esmased teadmised arvutimängude, virtuaal- ja liitreaalsuse rakenduste loomisest ning arvutivõrkude projekteerimisest. Rakenduste loomise põhimõtteid tutvustatakse praktilise töö kaudu, koostades erinevaid projekte, mis sisaldavad modelleerimise, analüüsi ning disaini elemente. Õpitakse tundma erinevaid programmeerimiskeeli ja –keskkondi, nt Scratch, Visual Basic (VBA), Python, HTML vm.
Kursused on praktilise suunitlusega, st vähemalt 50% õppetööst toimub Virumaa kolledži tänapäevastes laborites ja arvutiklassides, rakendatakse meeskonna- ja projektiõpet.
Kursused kujundavad õpilastel lisaks IT-oskusetele ka loogilise, loova mõtlemise ja disaini pädevusi ning valmistavad ette õpinguteks kõrgkoolis. Kursused laiendavad õppurite silmaringi, tutvustavad uusimaid IT-tehnoloogiaid ning pakuvad teadmisi ja oskuseid, mida läheb vaja tulevikuelukutsete valikul.
Valides kursused süvaõppe moodulist, arvestatakse Virumaa kolledžis õppetööd alustavatel tudengitel antud ained vastava õppekava koormusesse, st õppuritel väheneb kohustuslike õppeainete maht.
Kõikide kursuste kohta väljastatakse õppurile Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus ning soovi korral saab seda kasutada kõikides Eesti ülikoolides vabaõppe ainete arvestamisel.

Mooduli eesmärk: Arendada õpilastes loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset käsitlusviisi lahendades erinevaid IT-valdkonna ülesandeid.

Valdkonnad: digitehnoloogiad, programmeerimine, targad süsteemid.

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: 16 õpilast.

Edasiõppimisvõimalused:

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja TalTech Virumaa Kolledž, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnika Kõrgkool.

Kõikide kursuste kohta väljastatakse õppurile Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus ning soovi korral saab seda kasutada kõikides Eesti ülikoolides vabaõppe ainete arvestamisel.

Eero Ääremaa

“Digitehnoloogia ja IT seob kõiki tänapäevaseid töid ja erialasid. Läbi infotehnoloogiliste lahenduste võid jõuda tuhandete inimesteni, õppides selle käigus, kuidas olla tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas looja, mitte ainult tarbija rollis.
Tulevikutegijad on IT valdkonnast! “

Õppemooduli tunnijaotusplaan digisüsteemide õpilastele.