Õppekavad

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppesuundadega kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 riiklikult kohustuslikku kursust, Kohtla-Järve Gümnaasiumis on erinevate õppekavade kohustuslik maht 99 ainekursust. Sealhulgas saab  õpilane valida 13-kursuselise valikmooduli, millel soovib õppima asuda. 

Kooli poolt pakutavad valikmoodulid:

inseneeria;
digisüsteemid;
etenduskunstid;
ajakirjandus ja meedia;
reaal- ja loodusteadused;
eesti keele süvaõpe;
abipolitseinik.

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk.

Kursuste jagunemist valitud põhimoodulite lõikes illustreerivad järgmised joonised.

1.) Eesti keel emakeelena õppekava laia matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima reaal- ja loodusteaduste, ajakirjandus ja meedia, etenduskunstide, inseneeria või digisüsteemide valikmoodulil.

2.) Eesti keel teise keelena õppekava laia matemaatikaga õpilastele, kes asuvad õppima digisüsteemide, inseneeria, reaal-ja loodusteatuste, eesti keele süvaõppe, etenduskunstide või ajakirjanduse ja meedia valikmoodulil.

1. Riiklikult kohustuslikud kursused 

Eesti emakeelega õpilastele 69 kursust laia matemaatikaga õppekaval, millele lisandub 4 kohustuslikku B2-taseme võõrkeele kursust.

Eesti keel teise keelena õppivatele õpilastele 73 kursust laia matemaatikaga õppekaval, millele lisandub 4 kohustuslikku B2-taseme võõrkeele kursust.

2. Kooli kohustuslikud kursused 

Uurimistöö alused (1), riigikaitse (2), üldpädevuste arendamine (1), lisakursused eksami ainetes (3) – ettevalmistus matemaatika, eesti keele (eesti keel teise keelena) ja võõrkeele riigieksamiks.

3. Valikmooduli kursused (10+3 kursust)

Sisseastumisel valitud mooduli 10 kohustuslikku kursust, millele lisandub G3-s 3-kursuseline süva-või valikmoodul.

4. Kooli valikained

Õpilane valib kooli poolt pakutavatest valikainetest vastavalt õppekavale 2 või 6 kursust.

Lisaks võib õpilane valide endale meelepäraseid valikaineid sellises mahus nagu ta ise seda soovib.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.

Close Menu