Õppekavad

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppesuundadega kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 riiklikult kohustuslikku kursust, Kohtla-Järve Gümnaasiumis on erinevate õppekavade kohustuslik maht 96-101 ainekursust. Sealhulgas saab  õpilane valida 9-kursuselise valikmooduli, millel soovib õppima asuda. 

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja vabaainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv valikmoodul, mis koosneb 9 kursusest (alates 2023/2024 õa vastavalt õppekava muudatusele).

G1 ja G2 astmes läbib õpilane vastavalt 4+4 kursust, kolmandal aastal (G3-s) 1 kursuse, mis on praktilise suunitlusega, sisaldades endas töövarjutamist, projektõpet ja praktikat.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis pakutavad moodulid

2023/2024 õppeaastal:

Reaal-ja loodusainete valdkond:

Kultuurivaldkond:

Üldõppe valdkond:

Õpilased saavad valida laia ja kitsa matemaatika õppekavade vahel. Reaal- ja loodusainete õpitakse laia matemaatika õppekaval. Kulutuurivaldkonna moodulil, üldõppe moodulil ja eesti keele süvaõppes saab õpilane valida, kas ta soovib õppida kitsa või laia matemaatika õppekaval.

Kui õpilane on põhikoolis õppinud eestikeelsel õppekaval, siis jätkab ta gümnaasiumis õpinguid eesti keel emakeelena õppekaval.

Õpilane, kes on põhihariduse omandanud vene õppekeelega koolis, siis jätkab gümnaasiumis õpinguid eesti keel teisel keelena õppekaval.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.