Eesti keele süvaõpe

Eesti keele süvaõpe on suunatud nüüdisaegsetele kommunikatiivsetele vajadustele, lähtudes õppijast ja tema suhtluseesmärkidest. Keeleõppe kursuste läbimisel on oluline eelkõige keele kasutamise oskuse arendamine, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Keelelist korrektsust kujundatakse õppijal pikaajalise töö tulemusena. Eesti keeles suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa.

Mooduli eesmärk on anda õpilasele suutlikkus mõista ja tõlgendada eesti keeles esitatut ja suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas. Õpilane omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses eestikeelses keskkonnas iseseisvalt ja edukalt toimida ning jätkata õpinguid eesti keeles.

Moodul on soovituslik eesti keeles õppimiseks ebapiisava keeleoskusega õpilasele.

Maksimaalne õpilaste arv: 20 õpilast.

Eesti keele süvaõppe moodulil läbib õpilane G1 ja G2 kokku 10 eesti keel teise keelena kursust. G3 saab õpilane valida 3-kursuselise valikmooduli endale meelepärasest valdkonnast.