Eesti keele coaching õpilaste toetamiseks

Käesoleval õppeaastal alustame õpilaste eesti keele oskuse arengu toetamiseks keele coachingut, mis annab igale õpilasele võimaluse enda soovidest lähtuvalt koos keele coachiga oma eesmärkide poole liikuda. Selleks, et õppijana olla aktiivselt õppeprotsessi läbi arendavate arutelude kaasatud, on oluline, et ükski õpilane ei jääks passiivsesse rolli vaid seepärast, et ta ei oska piisavalt heal tasemel eesti keelt. Meie õpetajatest keele coachid, aitavad Sul läbi õppeaasta oma keeleoskust arendada, just nii palju kui Sa seda ise soovid. Loe kindlasti lähemalt keele coachingu põhimõtetest ja sellest, kuidas endale keele coachi saad…

Mis on coaching?

Coaching (eesti keeles: kootsing) on meetod, mis aitab inimesel saavutada talle olulisi eesmärke. Tähtsal kohal kogu sellel teel on õpilane ise, coach on vaid abiline, kes aitab õpilasel oma eesmärke defineerida, toetada ja julgustada teda ning aidata üle saada võimalikest tagasilöökidest oma eesmärgi poole liikumisel.

Kes on keele coach? 

Õpetaja, kes kasutab coachivaid meetodeid õpilase toetamisel mitteformaalses keeleõppe protsessis (eesmärkide seadmine, tegevuse ja strateegia seadmine, eesmärkide läbivaatamine ja õpilaste suunamine isiklikule arengule ja saavutustele keele oskuse arendamisel).

Mida keele coach teeb?

  • aitab õpilasel koostada oma eesti keele arendamiseks sobivaima eesmärgistatud ajaplaani;
  • aitab õpilasel kaardistada kõige kasulikumad tööriistad, allikad ja meetodid, mis aitaksid tal oma eesmärke saavutada;
  • annab õpilasele jõukohaseid ent pingutust nõudvaid ülesandeid, mis aitaksid tal oma teadmisi ja oskusi arendada;
  • toetab õpilast kui tal on raske ja ta mõtleb alla andmisest;
  • kasutab enda kogemusi ja teadmisi õpilase arenguprotsessi tagasisidestamisel;
  • suunab ja toetab õpilast õppimise protsessi igal sammul, teel algajast edasijõudnumaks;
  • pakub julgustust ja moraalset tuge, kui õpilane seda vajab.

Mis on keele coachingu aluseks?

Keele coaching tugineb õpilase enda soovil oma eesti keele oskust gümnaasiumi õpingute jooksul arendada. Keele coaching on ajaliselt piiritletud, strateegiline ja koostöine suhe, mis põhineb ideel, et “sinu edu” on “minu edu”. Keele coach annab juhiseid, mitte ei tee õpilase eest midagi ära. Ei pane hindeid ega anna hinnaguid vaid jagab toetavat ja edasiviivat tagasisidet.

Millal keele coachi juurde pöörduda?

Sul on soov tõsta oma eesti keele oskuse taset, et muuta õppimine efektiivsemaks ja olla akadeemiliselt edukam. Keele coachi juurde võid pöörduda mistahes eesti keele oskuse arendamist puudutava eesmärgiga, nt. sooviga mõista paremini bioloogias kasutatavaid mõisteid ja sõnavara või hoopis harjutada eesti kõnekeelt, et aktiivsemalt ainetundides kaasa rääkida.

Kes on Kohtla-Järve Gümnaasiumis keele coachid?

Nendeks on meie toredad õpetajad, Inger Kitt, Krislin Virkus, Tea Kivirand ja Ainikki Seppar, kes teevad keele coachingu raames tihedat koostööd nii eesti keele õpetajatega kui teiste aineõpetajatega.

Kuidas keele coachi juurde end kirja panna?

Keele coachide juurde registreerimine on avatud (alates 9.09, kell 8:00) õppeinfosüsteemis Stuudium alamenüü registreeri all.

Keele coaching muukeelsete õpilaste toetamisel on üks osategevus eesti keele intensiivõppe tugiprogrammi rakendamisel Kohtla-Järve Gümnaasiumis.