Hoolekogu

Kohtla-Järve Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Hoolekogu koosseis

Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õpilaste esindaja, õppenõukogu, vanemate ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal 

Triin Peenema  – õpilaste esindaja 

 Kaire Jõe – õppenõukogu esindaja, hoolekogu aseesimees 

 Toomas Nõmmiste – G3 lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees 

 Piret Raik – G2 lapsevanemate esindaja 

 Andres Vinkler – G1 lapsevanemate esindaja 

 Olga Golovatšjova – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Kohtla-Järve Linnavalitsus 

 Triin Kaaver – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium 

 

Õigusaktid:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§ 73)

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosolekute otsused 2021/2022 õppeaastal:

27.04.2022 hoolekogu koosoleku otsused 

Hoolekogu koosolekute otsused 2020/2021 õppeaastal:

Hoolekogu koosolek 08.10.2020 väljavõte (.pdf) 

5.11.2020 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

26.11.2020 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

22.12.2020 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

28.01.2021 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

16.02.2021 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

Hoolekogu koosolekute otsused 2019/2020 õppeaastal:

25.11.2019 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)

04.02.20 hoolekogu koosoleku otsused (.pdf)