Hoolekogu

Kohtla-Järve Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Hoolekogu koosseis

Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õpilaste esindaja, õppenõukogu, vanemate ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

Gerli Teesalu – õpilaste esindaja
Mikk Antsov – õppenõukogu esindaja
Piret Niglas – lapsevanemate esindaja
Helen Tammets – lapsevanemate esindaja
Kaire Viil – lapsevanemate esindaja
Niina Aleksejeva – kooli toetava organisatsiooni esindaja Kohtla-Järve Linnavalitsus
Ruth Opmann – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

Õigusaktid:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§ 73)

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

 

Close Menu