Õppenõukogu

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 31.08.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021 õppeaastaks.
 3. G1 ja G2 õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kokkuvõte ja üleviimine järgmisesse õppeastmesse.
 4. Õppetoolide juhtide ülevaade ja kokkuvõte 2019/2020 õppeaastast õppetoolides.
 5. Õppeaasta kokkuvõte 2019/2020 arutelu, tagasiside.
 6. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu ja õppenõukogu liikmete ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 7. Muudatuste arutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorrale.
 8. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 9. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 17.06.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine (lisa 2).
 3. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga (lisa 3).
 4. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» (lisa 4).
 5. Eriolukorrast tulenevalt koolieksami ärajätmine 2019/2020. õppeaastal.
 6. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.
 7. G1 ja G2 õpilaste järelarvestuste sooritamise edukuse ülevaade (lisa 5 ja lisa 6).

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 17.04.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekava üldosale.
 3. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korra ja tingimuste osas.
 4. Päevakajalised õppekorraldusliku küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 29.08.2019

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
 3. Kooli kodukorra muutmise ettepanekud, Tugi ja mõjutusmeetme rakendamise korra ja Teadmiste ja oskuste hindamise korra lisade kinnitamine kodukorras.
 4. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 5. Õpinguraamatu vormi kinnitamine.
 6. Esindaja valimine kooli hoolekogusse (1).