Hoolekogu

Kohtla-Järve Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Hoolekogu koosseis

Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õpilaste esindaja, õppenõukogu esindaja, vilistlaste esindaja, vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

Hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal 

Guido Tellis – G1 lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees 

Ingrid Sternhof – G2 lapsevanemate esindaja, hoolekogu sekretär

Alli Pertel – G3 lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Sergei Pavlov – õppenõukogu esindaja

Liisi Kauber – õpilaste esindaja

Jevgeni Jazõkov – vilistlaste esindaja

Virve Linder – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Kohtla-Järve Linnavalitsus  

Tarmo Post – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Kohtla-Järve Järve Kool

Tiiu Rahuoja – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium 

Hoolekogu meiliaadress on [email protected]

Õigusaktid:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§ 73)

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosolekute otsused 2023/2024 õppeaastal:

16.11.2023 hoolekogu koosoleku otsused

26.02.2024 hoolekogu koosoleku otsused

Hoolekogu koosolekute otsused 2022/2023 õppeaastal:

22.02.2023 hoolekogu koosoleku otsused

28.08.2023 hoolekogu koosoleku otsused

29.11.2022 hoolekogu koosoleku otsused

Hoolekogu koosolekute otsused 2021/2022 õppeaastal:

27.01.2022 hoolekogu koosoleku otsused

30.03.2022 hoolekogu koosoleku otsused

27.04.2022 hoolekogu koosoleku otsused

Hoolekogu koosolekute otsused 2020/2021 õppeaastal:

Hoolekogu koosolek 08.10.2020 väljavõte

5.11.2020 hoolekogu koosoleku otsused

26.11.2020 hoolekogu koosoleku otsused

22.12.2020 hoolekogu koosoleku otsused

28.01.2021 hoolekogu koosoleku otsused

16.02.2021 hoolekogu koosoleku otsused

Hoolekogu koosolekute otsused 2019/2020 õppeaastal:

25.11.2019 hoolekogu koosoleku otsused

04.02.20 hoolekogu koosoleku otsused