Õppenõukogu

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumine 2021/2022 õppeaastal:

Õppenõukogu korralised koosolekud 2021/2022 õppeaastal on vastavalt kooli üldtööplaanile planeeritud toimuma november 2021, märts 2022, juuni 2022, august 2022.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 9, 25.10.2021

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtetele.
 3. Muud küsimused.
Õppenõukogu korraline koosolek nr. 10, 30.03.2022
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi arengukavale. 
 3. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi kodukorrale.
 4. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekavale.
 5. Muud küsimused.
 

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumine 2020/2021 õppeaastal:

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 8, 31.08.2021

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022 õppeaastaks.
 3. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 4. 2020/2021 õppeaasta G1 ja G2 õpilaste õpilaste (lisa 2) üleviimine järgmisesse õppeastmesse.
 5. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani (lisa 3) kinnitamine.
 6. Õppeaasta kokkuvõte 2020/2021 (lisa 4) arutelu, tagasiside.   
 7. Õppenõukogu liikmete ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 8. Kohapeal algatatud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 7, 16.06.2021

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 4. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
 5. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.
 6. Arenguvestluste läbiviimise korra muutmine.

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr. 6, 26.04.2021

 1. Päevakorra punktide kinnitamine.
 2. Koolieksamite sooritamine 2020/2021 õppeaastal.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 5, 9.03.2021

Päevakorra kinnitamine.

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021 õppeaastaks.
 2. Õppekava üldosa ja lisade muudatustele arvamuse avaldamine.
 3. Õpiraskustes õpilaste hakkama saamine õppetöös

Õppenõukogu koosolekute toimumine 2019/2020 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 4, 31.08.2020

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021 õppeaastaks.
 3. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 4. 2019/2020 õppeaasta G1 ja G2 õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kokkuvõte ja üleviimine järgmisesse õppeastmesse.
 5. G3 õpilase lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise otsustamine.
 6. Õppeaasta kokkuvõte 2019/2020 arutelu, tagasiside.
 7. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu ja õppenõukogu liikmete ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 8. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 9. Muudatuste arutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorrale.
 10. Õppetoolide juhtide ülevaade ja kokkuvõte 2019/2020 õppeaastast õppetoolides.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 3, 17.06.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 4. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
 5. Eriolukorrast tulenevalt koolieksami ärajätmine 2019/2020. õppeaastal.
 6. G1 ja G2 õpilaste järelarvestuste sooritamise edukuse ülevaade.
 7. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 17.04.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekava üldosale.
 3. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korra ja tingimuste osas.
 4. Päevakajalised õppekorraldusliku küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 29.08.2019

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
 3. Kooli kodukorra muutmise ettepanekud, Tugi ja mõjutusmeetme rakendamise korra ja Teadmiste ja oskuste hindamise korra lisade kinnitamine kodukorras.
 4. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 5. Õpinguraamatu vormi kinnitamine.
 6. Esindaja valimine kooli hoolekogusse (1).